این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


         
  Sponsors            

 


  Congress Motto
 "Light,  Laser and Innovative Technologies"

Welcome Messages

                       
Prof. Andreas Moritz                         Prof. Jan M Bjordal                               A/Prof. Praveen Arany
President of SOLA                                   President of WALT                                    President of NAALT

                       Prof. Nima Rezaei                             Prof. Alireza Zali                                   Prof. Reza Fekrazad
President of USERN                              President of Iranian Medical  Council          President of IMLA &
                                                                                                                                  Chairman of Congress


Scientific Sponsors

           Organizers             


SOLA Iran
Days to the Conference ...

0-1